logo Global Business Card VIP

Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare

Sản phẩm uy tín

Bảo hiểm Ô tô Liberty AutoCare bảo vệ toàn diện cho xe, giúp bạn vững tâm trên mọi cuộc hành trình. Phạm vi bảo hiểm rộng nhất, bao gồm bảo hiểm thủy kích, Sửa chữa ở garage ô tô đạt chuẩn trên toàn quốc, Bồi thường đến 2 lần/năm đối với bảo hiểm mất cắp bộ phận


Cuộc sống là một cuộc hành trình luôn tiến về phía trước. Những sự cố và trở ngại đôi khi có thể xảy đến với bạn. Bảo hiểm xe ô tô AutoCare của Liberty với những dịch vụ toàn diện đảm bảo mọi hành trình của bạn đều suôn sẻ. Hãy để Liberty chia sẻ trách nhiệm cùng bạn và giúp bạn vững tâm tiến bước trên mọi con đường và điểm đến.

PHẠM VI BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE

Mất mát hay Thiệt Hại Đối Với Xe

Công Ty Bảo Hiểm Liberty sẽ bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm về mất mát hay thiệt hại đối với Xe và những phụ tùng và phụ kiện của xe xảy ra ở bất cứ nơi đâu trong Phạm Vi Địa Lý.

Theo quyền lựa chọn của mình Công Ty Bảo Hiểm có thể sửa chữa, phục hồi lại hay thay thế Xe hay các bộ phận, phụ tùng hoặc phụ kiện của xe, hoặc có thể trả bằng tiền cho các tổn thất hay thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm.

Trách nhiệm của Công Ty Bảo Hiểm sẽ không vượt quá trị giá của các bộ phận bị tổn thất hay hư hại và chi phí hợp lý cho việc lắp ráp những bộ phận này.

Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của Công Ty Bảo Hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá giá trị thị trường hiện hành của Xe vào thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại và không vượt quá Tổng Số Tiền Bảo Hiểm như ghi trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

Trong trường hợp có tổn thất toàn bộ hoặc mất cắp toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra trong năm đầu tiên kể từ khi mua Xe mới và Xe này tham gia bảo hiểm vật chất xe với Công Ty Bảo Hiểm từ khi mua mới với Tổng Số Tiền Bảo Hiểm tương đương giá trị thị trường của xe mới vào thời điểm tham gia bảo hiểm, Công Ty Bảo Hiểm sẽ bồi thường trên cơ sở giá thị trường của xe mới vào thời điểm tham gia bảo hiểm, mà không tính tỷ lệ khấu hao.

Hỗ Trợ Cứu Hộ

Nếu Xe ngưng hoạt động bởi mất mát hoặc thiệt hại được bảo hiểm theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này thì Công Ty Bảo Hiểm, tùy theo Hạn Mức Trách Nhiệm tương ứng, sẽ chịu các chi phí hợp lý cho việc bảo vệ, chi phí di chuyển xe tới những nơi sửa chữa gần nhất và chi phí giao lại xe trong Phạm Vi Địa Lý.

Hợp Đồng Thuê Mua

Nếu Xe là đối tượng của hợp đồng thuê mua tài chính, thì bất cứ việc thanh toán nào bằng tiền bao gồm cả khoản thanh toán thay cho việc sửa chữa vẫn sẽ được chi trả cho Người Được Bảo Hiểm hoặc Người Thụ Hưởng theo quy định của Hợp Đồng Bảo Hiểm này.

Và việc thanh toán này sẽ được xem là sự giải trách cuối cùng và đầy đủ cho Công Ty Bảo Hiểm đối với những tổn thất hay thiệt hại đó, đồng thời các bên hiểu và thỏa thuận rằng NĐBH không phải là đại diện hay người được ủy thác của các chủ sở hữu của Xe và NĐBH không được quyền chuyển nhượng (dù theo luật hay theo lẽ công bằng) cho các chủ sở hữu Xe các quyền, lợi ích và quyền yêu cầu bồi thường theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty Bảo Hiểm.

thebank_baohiemxeotoautocare1_1513762653

BH TỰ NGUYỆN & BẮT BUỘC TNDS CHỦ XE

PHẠM VI BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN THỨ BA

Bồi Thường cho Người Được Bảo Hiểm

Công Ty Bảo Hiểm, tùy theo Hạn Mức Trách Nhiệm cho trách nhiệm đối với bên thứ ba, sẽ bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm các khoản tiền bao gồm cả các chi phí và phí tổn của bên yêu cầu mà Người Được Bảo Hiểm có trách nhiệm pháp lý phải thanh toán trong trường hợp:

(a) tử vong hay thương tật thân thể của bất kỳ bên thứ ba nào; và/hoặc

(b) thiệt hại đối với tài sản của bất kỳ bên thứ ba nào,

Khi tử vong hay thương tật thân thể hay thiệt hại tài sản đó do tai nạn gây

ra bởi hay phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng Xe.

Bồi Thường cho Lái Xe Được Phép

Công Ty Bảo Hiểm, tùy theo Hạn Mức Trách Nhiệm cho trách nhiệm đối với bên thứ ba, sẽ bồi thường cho bất cứ Lái Xe Được Phép nào trong khi đang lái Xe về các khoản tiền bao gồm chi phí và phí tổn khiếu nại mà Lái Xe Được Phép có trách nhiệm pháp lý phải trả đối với:

  (a) tử vong hay thương tật thân thể của bất cứ bên thứ ba nào; và/hoặc

  (b) thiệt hại đối với tài sản của bất kỳ bên thứ ba nào

Khi tử vong hay thương tật thân thể hay thiệt hại tài sản đó do tai nạn gây ra bởi hoặc phát sinh trực tiếp từ việc sử dụng Xe với điều kiện là Lái Xe Được Phép:

  (i) không được bồi thường theo bất kỳ Hợp Đồng Bảo Hiểm nào khác,

 (ii) phải thực hiện, chấp hành và tuân thủ đúng mọi điều khoản và điều kiện có thể áp dụng của Hợp Đồng Bảo Hiểm này, như thể họ là Người Được Bảo Hiểm.

Bồi Thường cho Những Người Đại Diện Cá Nhân

Nếu một người được bồi thường này chết, Công Ty Bảo Hiểm sẽ bồi thường cho người đại diện của người đã chết theo các quy định và các giới hạn nêu trên, với điều kiện là những người đại diện này phải tuân thủ đúng mọi điều khoản và điều kiện có thể áp dụng của Hợp Đồng Bảo Hiểm này, như thể họ là Người Được Bảo Hiểm.

Các Chi Phí

Trong Hạn Mức Trách Nhiệm tương ứng, cho mỗi sự kiện bảo hiểm Công Ty Bảo Hiểm sẽ thanh toán các chi phí và phí tổn phát sinh đã được Công Ty Bảo Hiểm chấp thuận bằng văn bản.

Đại diện và bào chữa

Tùy theo sự lựa chọn của mình Công Ty Bảo Hiểm có thể:

(a) thu xếp để có đại diện tại bất cứ cuộc điều tra chính thức nào hay tại bất cứ vụ tai nạn nào mà có thể là căn cứ để bồi thường theo Phần này;

(b) đảm trách việc biện hộ trong các vụ kiện trước bất kỳ Tòa Án nào đốivới bất kỳ hành vi hay sự cho là vi phạm gây ra hay liên quan đến bất kỳ sự cố nào mà có thể là cơ sở của việc bồi thường theo Phần này;

(c) theo yêu cầu của Người Được Bảo Hiểm, trong Hạn Mức Trách Nhiệm tương ứng, Công Ty Bảo Hiểm có thể đồng ý thu xếp và thanh toán cho các dịch vụ pháp lý để bào chữa trước sự buộc tội gây ra tử vong do lái Xe, nhưng không phải do cố ý giết người, nhằm vào Người Được Bảo Hiểm hay bất cứ ai lái Xe theo lệnh hoặc được sự cho phép của Người Được Bảo Hiểm đối với bất kỳ trường hợp tử vong nào mà có thể là cơ sở cho việc bồi thường ở Phần này.

thebank_baohiemxeotoautocare2_1513762872

BH TAI NẠN PHỤ LÁI XE & NGƯỜI NGỒI TRÊN XE

PHẠM VI BẢO HIỂM TAI NẠN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGỒI TRÊN XE

  Công Ty Bảo Hiểm có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm, theo các mức dưới đây, cho những người (hoặc người đại diện cho người đó) ngồi trên Xe hoặc đang lên, xuống xe bị chết hoặc thương tật thân thể gây ra cho họ trong khi lên xe, xuống xe, lái hay di chuyển bằng Xe và gây ra bởi các phương tiện hữu hình, từ bên ngoài, có tính chất bất ngờ, có tính chất vũ lực và độc lập với bất kỳ nguyên nhân nào khác (ngoại trừ việc điều trị y tế hay phẫu thuật là hậu quả của thương tật đó) trong vòng 3 tháng dương lịch kể từ khi xảy ra tử vong hoặc thương tật và thương tật là kết quả trực tiếp và tức thì của tai nạn đối với Xe.

thebank_baohiemxeotoautocare3_1513763030

BH TỰ NGUYỆN KHÁC

XE THAY THẾ DÙNG TẠM CHỜ SỬA CHỮA

Phạm vi bảo hiểm:

Trong trường hợp Xe được bảo hiểm bị hư hỏng trong Thời Hạn Bảo Hiểm và trong Phạm Vi Lãnh Thổ, Công Ty Bảo Hiểm sẽ cung cấp xe thay thế dùng tạm liên tục trong suốt thời gian xe được bảo hiểm đang được sửa tại một garage ủy quyền, nhưng không lâu hơn số ngày giới hạn theo chương trình quy định trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

Nếu Xe được bảo hiểm bị mất cắp hoặc hư hỏng đến mức được cho là hư hỏng toàn bộ trong Thời Hạn Bảo Hiểm và trong Phạm Vi Lãnh Thổ, Công Ty Bảo Hiểm sẽ cung cấp xe thay thế dùng tạm trong một khoảng thời gian liên tục không lâu hơn số ngày giới hạn theo chương trình quy định trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

Trong trường hợp thời gian sử dụng xe thay thế dùng tạm ngắn hơn thời gian giới hạn theo chương trình quy định trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm, Công Ty Bảo Hiểm sẽ không có trách nhiệm bảo lưu thời gian còn dư để dùng cho tương lai.

Trong trường hợp tại thời điểm yêu cầu bồi thường, Công Ty Bảo Hiểm không thể sắp xếp được xe thay thế dùng tạm theo như chương trình, Công Ty Bảo Hiểm có quyền sắp xếp một xe tương đương dùng làm xe thay thế dùng tạm.

Trong suốt Thời Hạn Bảo Hiểm, Người Được Bảo Hiểm được hưởng tối đa 1 lần dùng xe thay thế dùng tạm.

thebank_baohiemxeotoautocare4_1513763435

 

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục