Danh sách công ty quản lý quỹ tại Việt Nam

Đăng bởi Ngọc Cẩn vào lúc 09/11/2018

Danh sách công ty quản lý quỹ tại Việt Nam theo thống kê của Uỷ ban chứng khoán nhà nước

1.    Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Sài Gòn – Hà Nội  -  http://vietnam.shf.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    60,000,000,000

2.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen -   www.lotusimc.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

3.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC -   www.aicfund.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    28,000,000,000

4.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber -   afm.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    50,000,000,000

5.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt -   www.hvcapital.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

6.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực -   www.unicap.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    100,000,000,000

7.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt  -  www.lvc.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

8.    CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ PAVO CAPITAL -   www.pcam.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    50,000,000,000

9.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng  -  www.phfm.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    39,000,000,000

10.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ PVI  -  www.pviam.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    50,000,000,000

11.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Quốc tế  -  www.afmc.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

12.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn -   www.saigoncapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    43,800,000,000

13.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt  -  www.tvam.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

14.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương  -  www.pamco.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    35,000,000,000

15.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long -   www.thanglongcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    37,000,000,000

16.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam  -  www.ivam.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    70,000,000,000

17.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam -   www.vamvietnam.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    46,000,000,000

18.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  -  vinawealth.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    100,000,000,000

19.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát  -  www.vietcat.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

20.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín -   www.viettincapital.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    45,000,000,000

21.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư An Phát  -  www.anphatcapital.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

22.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán An Bình -   www.abf.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    120,000,000,000

23.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt  -  www.vietcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    130,000,000,000

24.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên Minh Việt Nam -   www.vnalliance-capital.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    50,000,000,000

25.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán Phương Đông -   www.omc.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

26.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương -   www.thaiduongcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    29,000,000,000

27.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Long  -  www.vdfm.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    40,000,000,000

28.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư FPT  -  www.fptcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    110,000,000,000

29.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB  -  www.mbcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    323,795,000,000

30.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI  -  www.sgicapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    60,000,000,000

31.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí  -  www.pvfccapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    100,000,000,000

32.    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam  -  www.vfm.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    229,512,030,000

33.    Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu Tư Đỏ  -  www.redcapital.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    70,000,000,000

34.    Công ty Cổ phần Quản lỹ Quỹ Đầu tư Pacific Bridge  -  savacap.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    60,000,000,000

35.    Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư BIDV - VIETNAM PARTNERS -   www.bvim.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

36.    Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank -   www.vcbf.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    265,000,000,000

37.    Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  -  www.vietinbankbankcapital.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    950,000,000,000

38.    Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ ACB -   www.acbcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    50,000,000,000

39.    Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ CHUBB LIFE  -  www.chubblifefund.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    26,000,000,000

40.    Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam -   www.dai-ichi-fund.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

41.    Công ty TNHH Một thành viên Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A.  -  www.ipa.com    

Vốn điều lệ (VNĐ):    50,000,000,000

42.    Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt -   www.baovietfund.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    100,000,000,000

43.    Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments  -  www.eastspring.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    25,000,000,000

44.    Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ Thương -   www.techcomcapital.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    40,000,000,000

45.    Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam -   manulifeam.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    83,000,000,000

46.    Công ty TNHH Quản lý quỹ Mirae Asset (Việt Nam)  -  www.tpf.com.vn    

Vốn điều lệ (VNĐ):    26,000,000,000

47.    Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI  -  https://www.ssi.com.vn/AssetManagement.aspx    

Vốn điều lệ (VNĐ):    30,000,000,000

48.    Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á -   www.dongacapital.vn    (tạm ngừng hoạt động)

Vốn điều lệ (VNĐ):    30,000,000,000

Nguồn http://www.ssc.gov.vn

 


popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

avatar
Xin chào
close nav
Tất cả danh mục